Tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ban hành kế hoạch Chương trình hành động giai đoạn 2021-2026 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chương trình hành động giai đoạn 2021-2026 của Bộ Tài chính đề xuất huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia và xã hội để đạt được mục tiêu kép là phòng, chống dịch Covid-19 song hành với phục hồi và phát triển Kinh tế – xã hội. Được biết, tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng; trong đó dành 28% cho đầu tư phát triển.

Quyết định số 1687/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1687/QĐ-BTC ngày 7/9/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số chỉ tiêu cụ thể được nêu tại Chương trình hành động. Là cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cụ thể: Xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN giai đoạn 2021-2025 hợp lý; vừa có sức cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. Trong đó, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân. Vừa đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Quyết định số 1687/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp

Tỷ lệ huy động vào NSNN giai đoạn 2021-2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP. Trong đó từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng ngân sách nhà nước. Như vậy, có thể thấy thu ngân sách vẫn tiếp tục theo định hướng tăng thu từ nội địa; giảm thu từ xuất nhập khẩu.

Thực hiện đúng dự toán NSNN được Quốc hội quyết định; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP; trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 5 năm tới

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam phấn đấu: Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng; trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%. Tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước.

Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng. Trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng; chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng…

Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 5 năm tới
Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng

Như vậy, theo Chương trình này, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước; chi cho đầu tư dù cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.

Đối với nợ công, bảo đảm an toàn nợ công với các mục tiêu: Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP (giai đoạn trước là 65% GDP); ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

Chương trình hành động của Bộ Tài chính cũng đã đưa ra 11 nhóm giải pháp. Và được cụ thể hóa thành 275 sản phẩm. Bao gồm 182 văn bản quy phạm pháp luật, 32 đề án, chiến lược và 61 báo cáo các loại.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”. Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *