Dự kiến giảm trần phí giao dịch chứng khoán của Bộ tài chính

Dự kiến giảm trần phí giao dịch chứng khoán

Bộ tài chính đang xây dựng dự thảo thay thế thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, Bộ dự kiến sẽ giảm mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm từ tối đa là 0,5% giá trị giao dịch (GTGD) xuống tối đa là 0,45% GTDG. Bên cạnh đó giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai và giá trị dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ cũng được điều chỉnh. Sau đây là thông tin chi tiết của Douneika.com, mời quý độc cùng đọc.

Bộ tài chính dự kiến giảm giá một số dịch vụ chứng khoán

Bộ Tài chính hiện đang xây dựng 2 dự thảo Thông tư. Để thay thế Thông tư 127/2018/TT-BTC. Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng. Tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Và Thông tư thay thế Thông tư 128/2018/TT-BTC. Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến giảm mức giá dịch vụ. Là môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch). Từ tối đa 0,5% giá trị giao dịch (GTGD) xuống còn tối đa 0,45% GTDG.

Bộ tài chính dự kiến giảm giá một số dịch vụ chứng khoán
Bộ tài chính dự kiến giảm giá một số dịch vụ chứng khoán

Bên cạnh đó, giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số được điều chỉnh giảm. Từ tối đa 15.000 đồng/hợp đồng xuống còn 5.000 đồng/hợp đồng. Giá trị dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được điều chỉnh giảm. Từ tối đa 25.000 đồng/hợp đồng xuống còn 8.000 đồng/hợp đồng.

Mức giá dự kiến điều chỉnh một số dịch vụ tại HNX và HoSE

Đối với dự thảo thông tư thay thế Thông tư 127, Bộ Tài chính cũng dự kiến điều chỉnh một số giá dịch vụ. Áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HoSE). Cụ thể, giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF). Sẽ được điều chỉnh giảm từ 0,03% GTGD xuống 0,027% GTGD. ETF niêm yết giảm từ 0,02% GTGD xuống 0,018% GTGD.

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCoM) giảm từ 0,02% GTGD xuống 0,018% GTGD. Chứng quyền có bảo đảm giảm giảm từ 0,02% GTGT xuống còn 0,018% GTGD. Trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công giảm từ 0,006% GTGD xuống 0,0042% GTGD. Ngoài ra, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 127 còn có thêm khoản mục trái phiếu doanh nghiệp với mức giá dịch vụ giao dịch là 0,0054% GTGD.

Mức giá dự kiến điều chỉnh
Mức giá dự kiến điều chỉnh một số dịch vụ tại HNX và HoSE

Những điều cần lưu ý khác

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư là giá không chịu thuế giá trị gia tăng. Theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Thì phần còn lại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng. Theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá. Các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán. Được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ. Và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *